Komornik Sądowy Bartosz Szcześniak

Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.

Jestem absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadam stopień magistra prawa. W 2015 roku ukończyłam aplikację komorniczą, zakończoną egzaminem komorniczym z wynikiem pozytywnym. Od 1 czerwca 2015 r. do 31 stycznia 2022 r. pełniłem obowiązki asesora komorniczego w Kancelarii Komorniczej Iwony Zacharek w Ostrołęce zdobywając niezbędną wiedzę dotyczącą prowadzenia wszelkich odmian egzekucji.  Wielokrotnie jako asesor pełniący zastępstwo prowadziłem licytacje ruchomości , nieruchomości. Ponadto zdobyłem doświadczenie w pracy terenowej z dłużnikami w ich miejscu zamieszkania, świetnie orientuje się w terenie do tego przeprowadziłem wiele czynności w postaci doręczeń korespondencji. Specjalizuję się w prowadzeniu egzekucji z nieruchomości.  Prowadzę również postępowania o egzekucję świadczeń  alimentacyjnych oraz świadczeń niepieniężnych.

Jako Komornik Sądowy odpowiedzialnie oraz sumiennie wykonuje powierzone mi obowiązki z poszanowaniem praw dłużnika z jednoczesnym uwzględnieniem interesu wierzyciela.

Komornikowi sądowemu jako funkcjonariuszowi publicznemu powierza się następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów

  • zabezpieczenia na rachunku bankowym,

  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich

  • w klauzulę wykonalności;

  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach;

  • sporządzenie protokołu stanu faktycznego;

  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.